Jedyny polski fundusz aktywnie inwestujący w REIT-y

MOUNT Globalnego Rynku
Nieruchomości FIZ

stopa zwrotu M/M

-2,31%
30/06/2024

Wycena certyfikatu inwestycyjnego

867,74 zł

Jedyny polski fundusz aktywnie inwestujący w REIT-y

MOUNT Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

stopa zwrotu M/M

-2,31%
30/06/2024

Wycena certyfikatu inwestycyjnego

867,74 zł

Czym jest REIT?

REIT to podmiot rynku finansowego działający najczęściej w formie notowanej spółki akcyjnej, który:

  • posiada nieruchomości generujące dochód
  • zobowiązany jest do wypłaty większości zysków z najmu w formie dywidend swoim udziałowcom. W USA, Niemczech czy Wielkiej Brytanii jest to min. 90%1
  • posiada specjalny status podatkowy – częściowo lub całkowicie zwolniony z podatku dochodowego

REIT-y stanowią bardzo wartościowy dodatek do portfela inwestycyjnego. Poprzez Mount Globalnego Rynku Nieruchomości chcemy zaoferować ekspozycję na tę klasę aktywów szerokiemu gronu inwestorów. W strategii funduszu wykorzystujemy silne trendy na rynkach nieruchomości

dr Jakub Pacholec

Członek zarządu, zarządzający funduszami

REIT-y stanowią bardzo wartościowy dodatek do portfela inwestycyjnego. Poprzez Mount Globalnego Rynku Nieruchomości chcemy zaoferować ekspozycję na tę klasę aktywów szerokiemu gronu inwestorów. W strategii funduszu wykorzystujemy silne trendy na rynkach nieruchomości

dr Jakub Pacholec

Członek zarządu, zarządzający funduszami

O Funduszu

obszar inwestycji

Fundusz koncentruje się na inwestycjach w REIT-y publicznie notowane na rynkach globalnych, głównie w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej.

Kategoria PRIIPS

Cechy strategii

Aktywne zarządzanie

Stosujemy w Mount zmienną alokację sektorową i na bieżąco zarządzamy wysokością pozycji długiej netto.

Płynność

Inwestujemy w płynne aktywa i przeprowadzamy emisje certyfikatów oraz dokonujemy wykupów certyfikatów inwestycyjnych w cyklach miesięcznych.

Minimalizacja ryzyka walutowego

Mount TFI inwestuje głównie w walutach obcych, zabezpieczając pozycję walutową poprzez FX SWAP, dzięki czemu otwarta pozycja walutowa nie powinna przekraczać 5% WAN.

Baza Wiedzy

Komentarz kwartalny

RAPORT 1/2024

PREZENTACJA

MOUNT Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

Lipiec 2024

Dokumenty

Skontaktuj się z nami

Podstawowe dane Funduszu

Nazwa Funduszu

Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

Cena Emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego

867,74 zł

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Mount TFI S.A.

Depozytariusz

Q Securities S.A.

Zarządzający Portfelem

Jakub Pacholec, Mariusz Jagodziński

Czas trwania Funduszu

Nieograniczony

Częstotliwość wyceny

Miesięczna

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych

Publiczna, w cyklach miesięcznych

Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych

W cyklach miesięcznych

Opłata za zarządzanie

Do 3% wartości aktywów netto rocznie

Opłata za sukces

20% zysku w przypadku przekroczenia progu 5% rocznie, high water-mark, zbieżność z zasadami ESMA

Kontakt

W celu zapoznania się z ofertą dla inwestorów skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. 

Oferta dla inwestorów jest również dostępna za pośrednictwem Domu Maklerskiego eNWAI.

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

ul. Żelazna 51/53,
wejście od ul. Łuckiej,
00-841 Warszawa

KRS: 0000290519
REGON: 141035638
NIP: 1080003715

Telefon: +48 22 395 83 80
Fax: +48 22 395 83 81
e-mail: biuro@mounttfi.pl

MOUNT Globalnego Rynku
Nieruchomości FIZ

Zastrzeżenie prawne

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą z publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG („Oferta”) emitowanych przez Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”; „Emitent”) oraz w związku z ubieganiem się przez Fundusz o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tych certyfikatów inwestycyjnych oraz dotychczas wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, AB, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, BC, BH, BI, BK, BL, BM, BP, BS, BT Funduszu („Dopuszczenie”).

Prospekt sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 23 lutego 2024 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych.

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z opisem czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, zawartym w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na stronie internetowej, do której uzyskacie Państwo dostęp, informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Prospekt ani certyfikaty inwestycyjne nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Certyfikaty inwestycyjne objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki).

Przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach innych niż Rzeczpospolita Polska mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na stronach internetowych do których uzyskacie Państwo dostęp. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.